Parapetul potrivit la locul potrivit

Svensk trafiksäkerhet betalas av skatteintäkter. Då det ekonomiska utrymmet är begränsat så är det självklart att välja trafiksäkerhetshöjande åtgärder som skapar så mycket trafiksäkerhet som möjligt för varje satsad krona, och det gäller att hitta en hållbar kombination av bl.a. utbildning, informationskampanjer, fordonstekniska lösningar samt att bygga bort faror och skapa mer förlåtande vägmiljöer.

Standardiserade krockprovningar bidrar till att garantera att alla godkända vägräcken på marknaden är tillräckligt säkra. Men det är också viktigt att komma ihåg att det aldrig kommer att ske en verklig olycka som är exakt i enlighet med ett standardiserat krockprov. Det finns ingenting som tyder på att en teknologi överlag skulle vara mer säker än en annan, men olika vägräcken, och olika vägräckes teknologier, arbetar på olika sätt och skapar viktiga möjligheter som är värdefulla i olika trafiksituationer. För att omvandla skattepengar till så mycket trafiksäkerhet som möjligt är det då viktigt att montera rätt räcke på rätt plats.

Det är i de flesta fall inte svårt. Som utgångspunkt:

  1. På landsväg (1+1-, 2+1- & 2+2-väg) och motorväg med höga hastigheter är stållineräcket oslagbart. Stållineräckets förlåtande egenskaper för den som färdas i ett avkörande fordon tillsammans med det låga installationspriset gör det möjligt att skapa stora mängder trafiksäkerhet längs långa sträckor av vägnätet – en viktig egenskap då det är omöjligt att förutse var nästa avkörning kommer att ske.
  2. På in- och genomfartsleder där trafiken tätnar och hastigheten sänks bör en kraftigare konstruktion väljas, exempelvis någon form av stålbalksräcke. Den täta trafiken ger fler förväntade räckespåkörningar medan den sänkta hastigheten gör att risken med större krockvåld sänks. Den kraftigare konstruktionen minskar normalt kraven på reparationsfrekvens även om det är av stor vikt att underhålla dessa räcken för att inte skapa nya faror för väganvändaren.
  3. På särskilt viktiga avsnitt i, och genom, våra större städer med stora mängder fordon i låg hastighet där reparationsinsatser måste uteslutas så långt det går så bör betongbarriärer väljas.